Finanțări Nerambursabile - sesiunea a-II-a Cultură

Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale, conform Legii nr. 350/2005 proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din municipiul Satu Mare;

Procedura : Selecție publică de proiecte - organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 18.09.2017 ora 14.00

Data la care se desfăşoară selecţia de proiecte , verificarea eligibilităţii, înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea propunerilor de proiecte este 19-20.09.2017, la sediul autorităţii contractante.

Data publicării rezultatelor etapei I a selecției de proiecte 21.09.2017 ora 16

Data publicării rezultatelor etapei a II- a selecției de proiecte 25.09.2017 ora 16

Depunertea contestațiilor : în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Răspunsul la contestații : în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor

Durata finanţării: anul 2017

Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute în Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, iar Criteriile specifice de evaluare sunt cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, care se poate obţine de pe site-ul Centtrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare (www.casa-zamfirescu.ro)

Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat în vederea derulării Programului anual de acordare de finanţări nerambursabile, pentru Proiecte culturale”.

Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial al României, partea a VI-a este 17.08.2017


Documente necesare pentru depunerea proiectului:

 Sunt eligibile structurile care au depus următoarele documente într-un singur exemplar, copii conform cu originalul (adică pe fiecare pagină va fi menţiunea „copie conform cu originalul”, ştampila şi semnătura preşedintelui organizaţiei), sau în original acolo unde este cazul:

 1. hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;
 2. statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;
 3. hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;
 4. dovada de sediu, care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar;
 5. certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar;
 6. certificat de atestare fiscală emis de către Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare
 7. declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui (directorului) structurii redactată conform modelului prezentat în Anexa2, în original;
 1. declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul cultural depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, în original;
 2. declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui (directorului) că nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia, conform Anexei nr.1.3.
 3. dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului încheiat fiscal, la organul fiscal competent (copie după bilanţ cu n de înregistrare la organul fiscal);
 4. certificat de atestare fiscală emis de către Direcţia de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare

+ Anexa 1 (cerere completată)

+ Anexele 1.2 si 1.3 (declaratii)

Anexa 1.4 se va completa doar in faza de decontare
Anexele 1.5 si 1.6 se vor completa de către comisia de evaluare

Vă rugăm să întocmiți un OPIS cu documentele depuse.

Documentele necesare in format PDF, pot fi descărcate de aici

iar cele editabile de aici

Ultimele articole

 

Istoric

Casa de Cultura, actualmente Centrul Cultural, a fost înfiintata pe bazele unor asociatii culturale care coexistau pe aceste meleaguri înca din anii de dupa primul razboi mondial. Înainte de înfiintarea marilor institutii de cultura cum au fost Teatrul, Conservatorul de muzica, Casa Culturala (forma prin care a fost denumita în perioada de început) a fost avangarada pentru ca ea putea cuprinde formele de început ale institutionalizarii vietii culturale: baluri, cercuri de lectura, conferinte publice, trupe teatrale de „diletanti”, coruri, serbari populare, sezatori. Aceste cercuri si sectiuni si-au continuat activitatea peste ani, Casa de Cultura având astfel o baza solida în organizarea si desfasurarea evenimentelor culturale în prezent.

În anii comunismului Casa de Cultura a traversat o perioada nefasta pentru viata culturala româneasca, pentru actul cultural. În acesti ani Casa de Cultura a fost spatiul ideologiei comuniste, cu obositoare „Cântari ale României” dar a fost si spatiul teatrului, muzicii, dansului, poeziei, filmului, al rezistentei si a salvarii valorilor autentice multiculturale.

Pe langa Casa de Cultura a fost înfiintata si Universitatea Populara, aceasta având o activitate sustinuta de educatie a adultilor, de cursuri de pregatire profesionala, fiind pâna la începutul anilor ’90 una din putinele institutii care a anticipat importanta educatiei permanente.

Din 1990 Casa de Cultura a luat numele scriitorului George Mihail Zamfirescu, în memoria activitatii scriitorului la Satu Mare.

Aceasta institutie a fost o adevarata rampa de lansare pentru numerosi artisti si formatii satmarene deoarece a dispus de instructori bine pregatiti si de o baza materiala buna, spatii pentru cursuri, repetitii, spectacole, chiar si un teatru de vara. Spatiile s-au decimat din cauza retrocedarilor, teatrul de vara nu mai exista. Exista doar câtiva oameni care pun suflet în munca pe care si-au ales-o, care mai cred în valorile culturii!

Centrul Cultural „G.M.Zamfirescu” se afla în subordinea Primariei si Consiliului Local Satu Mare. Dupa aproximativ 50 de ani petrecuti in sediul din str. Al.I.Cuza nr. 2, incepand cu toamna anului 2011 institutia functioneaza in incinta Casei de Cultura a Sindicatelor, Bd. Transilvania nr. 3.

Parteneri