Finanțări Nerambursabile

Rezultate Finanțări Nerambursabile, 29 aprilie 2018, sesiunea II, etapa 1 - Cultură, Tineret, învățământ, recreative și Sportul pentru toți

Documentele cu rezultate se pot descărca accesând linkurile de jos:

Proces Verbal
Cultură
Sport
Tineret


Contestațiile și răspunsuri:

Contestație Cutezătorii Munților - Răspuns
Contestație Rotaract - Răspuns
Contestație Tempora - Răspuns

Rezultate Finanțări Nerambursabile, 29 aprilie 2018, sesiunea I, etapa I - Cultură, Tineret, învățământ, recreative și Sportul pentru toți

Procesul verbal se poate descărca de AICI.

Lista ONG-urilor ca re au depus cerere de finanțare, se poate descărca de AICI.

Finanțări Nerambursabile - 2018

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu lansează sesiune de proiecte cu finanțări nerambursabile pentru anul 2018, pentru cele trei linii de finanțare: programul ,,sportul pentru toți”, cultură și tineret.

Data limită până la care organizațiile neguvernamentale fără scop patrimonial din municipiul Satu Mare pot depune proiecte în vederea selecţiei pentru finanţare publică din bugetul aferent acestui an este: 26.03.2018, ora 12,00;

Proiectele se depun în plic sigilat cu ștampila solicitantului, la sediul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu, Bd. Transilvaniei nr. 3, etaj 2, Satu Mare, până la data limită cu spe¬cificaţia liniei de finanţare la care se aplică. Anunțurile de participare și documentația necesară se pot descărca de pe pagina web a Centrului Cultural G.M. Zamfirescu: www.casa-zamfirescu.ro

În cazul în care doriți informații suplimentare va rugăm sa ne contactați la tel. 0261-768-608, sau prin e-mail : casazamfirescu@yahoo.com

ANUNŢ DE PARTICIPARE- „Proiecte culturale”

ANUNŢ DE PARTICIPARE - Programul „Sportul pentru toți"

ANUNŢ DE PARTICIPARE- „Proiecte de tineret, învătământ şi recreative”.

Program de finanţare nerambursabilă pentru anul 2018


Documentatiile pot fi descarcate de aici:

Tineret

Sport

Cultura

Rezultate Finanțări Nerambursabile, Sesiunea II. - Etapa 2 Cultura

Membrii comisiei: Kereskényi Gábor, Feher Doina, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Masculic Csaba si membru supleant Covaci Natalia s-au întrunit pentru stabilirea rezultatelor etapei a II a a concursului de proiecte, selectia pe baza de punctaj.

Comisia a avut de repartizat la Linia bugetura Cultura suma de 100.000 lei

Lista organizațiilor/instituțiilor care au depus proiecte se poate descărca de aici

Eventualele contestații pot fi depuse până în 27 septembrie 2017 orele 14:00 la sediul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Bld. Transilvania nr.3, etaj 2, camera 3.

Rezultate Finanțări Nerambursabile, Sesiunea II. - Etapa 1 Cultura

Membrii comisiei: Kereskényi Gábor, Feher Doina, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Masculic Csaba si membru supleant Covaci Natalia s-au întrunit pentru a evalua propunerile de proiecte depuse pana în data de 18 septembrie 2017 la sediul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu.

Fondul de care dispune comisia este de 100.000 lei

Comisia a verificat un numar de 16 de proiecte din care 16 au avut dosarul complet, conform metodologiei de selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabila din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare Centrului Cultural G.M. Zamfirescu.

Lista organizațiilor/instituțiilor care au depus proiecte se poate descărca de aici

Eventualele contestații pot fi depuse până la data de 25 septembrie orele 14:00 la sediul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Bld. Transilvania nr.3, etaj 2, camera 3.

Finanțări Nerambursabile - sesiunea a-II-a Cultură

Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale, conform Legii nr. 350/2005 proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din municipiul Satu Mare;

Procedura : Selecție publică de proiecte - organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 18.09.2017 ora 14.00

Data la care se desfăşoară selecţia de proiecte , verificarea eligibilităţii, înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea propunerilor de proiecte este 19-20.09.2017, la sediul autorităţii contractante.

Data publicării rezultatelor etapei I a selecției de proiecte 21.09.2017 ora 16

Data publicării rezultatelor etapei a II- a selecției de proiecte 25.09.2017 ora 16

Depunertea contestațiilor : în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Răspunsul la contestații : în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor

Durata finanţării: anul 2017

Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute în Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, iar Criteriile specifice de evaluare sunt cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, care se poate obţine de pe site-ul Centtrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare (www.casa-zamfirescu.ro)

Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat în vederea derulării Programului anual de acordare de finanţări nerambursabile, pentru Proiecte culturale”.

Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial al României, partea a VI-a este 17.08.2017


Documente necesare pentru depunerea proiectului:

 Sunt eligibile structurile care au depus următoarele documente într-un singur exemplar, copii conform cu originalul (adică pe fiecare pagină va fi menţiunea „copie conform cu originalul”, ştampila şi semnătura preşedintelui organizaţiei), sau în original acolo unde este cazul:

 1. hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;
 2. statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;
 3. hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;
 4. dovada de sediu, care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar;
 5. certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar;
 6. certificat de atestare fiscală emis de către Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare
 7. declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui (directorului) structurii redactată conform modelului prezentat în Anexa2, în original;
 1. declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul cultural depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, în original;
 2. declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui (directorului) că nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia, conform Anexei nr.1.3.
 3. dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului încheiat fiscal, la organul fiscal competent (copie după bilanţ cu n de înregistrare la organul fiscal);
 4. certificat de atestare fiscală emis de către Direcţia de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare

+ Anexa 1 (cerere completată)

+ Anexele 1.2 si 1.3 (declaratii)

Anexa 1.4 se va completa doar in faza de decontare
Anexele 1.5 si 1.6 se vor completa de către comisia de evaluare

Vă rugăm să întocmiți un OPIS cu documentele depuse.

Documentele necesare in format PDF, pot fi descărcate de aici

iar cele editabile de aici

Contestație ACS THOMAS GYM SATU MARE click aici

Răspuns contestație click aici

Rezultatul etapei a II-a la selecția de proiecte se poate descărca de aici


Rezultatul etapei I. la selecția de proiecte se poate descărca de aici

 1. Primăria municipiului Satu Mare şi Consiliul local sprijină şi susţine activităţile culturale, educative, sportive din municipiu
 2. Concursul de proiecte se deruleaza prin Centrul Cultural G.M. Zamfirescu şi vizează trei linii de finanţare pentru anul 2017: programul ,,sportul pentru toți”, cultură și tineret.

 1. Bugetul alocat pentru astfel de activităţi s-a dublat faţă de anul trecut, în 2017este de 450.000 lei împărţit astfel:
 • 50.000 lei pentru proiecte care vizează programul ,,Sportul pentru toţi”
 • 200.000 lei pentru proiecte culturale
 • 200.000 lei pentru proiecte de tineret
 1. Grupuri eligibile: organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu sediul în municipiul Satu Mare
 2. Procedura de participare:

  Anunțurile de participare și documentația necesară se pot descărca de pe pagina web a Centrului Cultural G.M. Zamfirescu: www.casa-zamfirescu.ro

  Proiectele se depun în plic sigilat cu ștampila solicitantului, la sediul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu, Bd. Transilvaniei nr. 3, etaj 2, Satu Mare cu spe­cificaţia liniei de finanţare la care se aplică.

  Selecţia proiectelor se face de către o comisia stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local

 1. Data limita si termene:
 • Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 18.04.2017 ora 14
 • Data la care se desfăşoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii, înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea propunerilor de proiecte este 19.04.2017, la sediul autorităţii contractante
 • Data publicării rezultatelor etapei I a selecției de proiecte : 19.04.2017 ora 16
 • Data publicării rezultatelor etapei a II a selecției de proiecte: 21.04.2017 ora 16
 • Depunerea contestațiilor : în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor
 • Răspunsul la contestații : în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor
 1. Contractele de finanțare se vor încheia după curgerea termenelor pentru eventuale contestaţii, înainte cu cel puțin 15 zile de la începerea proiectului. Important: nu se pot finanța proiecte sau evenimente care se derulează înaintea semnării contractului. Atenție, finanțarea proiectelor va fi posibilă doar după finalizarea proiectului și depunerea decontului (care să conțină dovada plăților)
 2. Informatii: În cazul în care doriți informații suplimentare va rugăm sa ne contactați la tel. 0261-768-608, sau prin e-mail : casazamfirescu@yahoo.com

Toate fișierele sunt disponibile pe acest link https://goo.gl/ZIGQu7

21 septembrie, 2017

Rezultate Finanțări Nerambursabile, Sesiunea II. – Etapa 1 Cultura

21 august, 2017

Finanțări Nerambursabile – sesiunea a-II-a Cultură

20 aprilie, 2017

Rezultate Finanțări Nerambursabile

Lista completă cu organizațiile/ instituțiile care au depus cerere pentru finanțări nerambursabile se poate descărca de aici
3 octombrie, 2016

Selecția proiectelor cu finanțare nerambursabilă

25 septembrie, 2016

Materiale pentru Finanțări Nerambursabile

1 septembrie, 2016

Finanțări Nerambursabile